Levering en betalingsvoorwaarden

Levering en betalingsvoorwaarden van Raackt Advies B.V. In deze levering en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Leverancier: de Besloten Vennootschap Raackt Advies B.V., hierna te noemen Raackt.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die diensten van leverancier afneemt dan wel met wie leverancier in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen leverancier en opdrachtgever tot stand komt.

1. Toepasselijkheid

De levering en betalingsvoorwaarden van Raackt zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Raackt en een opdrachtgever waarop Raackt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Overeenkomst

 1. De door Raackt gemaakte investeringsopgaven / offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever tot aan de offertedatum is verstrekt. Alle offertes zijn vrijblijvend.
 2. De investeringsopgave / offerte hangt samen met de omschreven opzet van het project. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. In de kostprijs is inbegrepen de levering van drie rapportexemplaren (in de Nederlandse taal), tenzij anders overeengekomen.
 3. Er komt eerst een overeenkomst tot stand als Raackt de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Raackt daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Raackt anders aangeeft.
 4. Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. De (extra) kosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de opzet, o.a. ten aanzien van omvang, de fasering van het project, de methode, analyse en rapportering, die worden overeengekomen, komen voor rekening van de opdrachtgever..
 5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Raackt en/of door Raackt ingeschakelde derden binden Raackt niet dan nadat en voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Raackt zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De overeenkomst betreft uitdrukkelijk een inspanningsverplichting aan de zijde van Raackt.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Raackt het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Raackt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Raackt worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Raackt zijn verstrekt, heeft Raackt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging
  voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Raackt de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Raackt gehouden bij de uitvoering van de diensten tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen. Raackt zal zich overigens wel inspannen om aan redelijke verzoeken tegemoet te komen.

4. Levertijd

Opgegeven levertijden zijn alleen verbindend bij opdrachtverlening vóór of op de in het voorstelde vermelde datum. Onvoorziene omstandigheden, samenhangend met tussentijdse wijzigingen in de opdracht, of met buiten de macht van Raackt gelegen factoren, kunnen leiden tot een aanpassing van de levertijd waarvan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.

5. Honoraria

Raackt is verplicht een adequate uren en kostenverantwoording op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting vervalt indien sprake is van een vaste vergoeding voor een opdracht.

6. Betalingsvoorwaarden

Facturering geschiedt als volgt: maandelijks op basis van nacalculatie. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum zoals vermeld op de factuur. Indien de genoemde betalingstermijn wordt overschreden, zal over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht, die gelijk zal zijn aan de op dat moment geldende wettelijke rente, zonder dat enige kennisgeving of sommatie daaraan is voorafgegaan. Ten laste van de opdrachtgever zullen tevens komen alle kosten die Raackt zich buiten zowel als in rechte moet getroosten om bij overschrijding van een betalingstermijn incassering van haar vordering en rente te realiseren. Bij incasso in en buiten rechte is Raackt gerechtigd tot een vergoeding van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 70,00.

7. Aansprakelijkheid

 1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van Raackt en – indien deze zich mocht voordoen – haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zulks vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Ingeval de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever terzake van de overeenkomst met Raackt voldane en/of verschuldigde honorarium.
 2. De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoord, indien hij dit niet binnen één week nadat hij dit heeft ontdekt of had moeten ontdekken, maar uiterlijk binnen één maand na levering van de zaken/diensten schriftelijk aan Raackt heeft gemeld. Als de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, kan van Raackt geen nakoming en/of schadevergoeding in welke zin dan ook meer worden gevorderd.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Raackt tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Raackt.

8. Auteursrecht

Het auteursrecht op voorstellen voor een project en de daarbij behorende stukken berust bij Raackt. Het auteursrecht op rapporten en andere in het kader van het project opgestelde stukken berust – enkel en alleen als Raackt het overeengekomen bedrag voor de verrichte dienstverlening volledig heeft ontvangen – bij de opdrachtgever

9. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10. Toepasselijk recht – bevoegde rechter

De arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Raackt het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.